Photo Apr 30, 7 03 48 AM

Episode 5.5: April 30, 2013

BONUS EPISODE: Wherein I react to the reaction to yesterday’s episode.

Warm Fuzzies found here

Warm Fuzzies found here